Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Semisun

 

 

     Postanowienia ogólne.

        § 1 Definicje pojęć użytych w regulaminie:

     1.   Sklep internetowy ( dalej „ sklep " ) - platforma działająca pod adresem  www.semisun.pl ,prowadzona przez firmę     

      Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KRAKŻAL Marek Tarabuła Spółka jawna, sprzedająca towary za pośrednictwem

      Internetu.

     2.  Sprzedający - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  KRAKŻAL Marek Tarabuła Spółka jawna, ul.Jęczmienna 28

          31-286 Kraków;

          wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065617 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

          w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

          NIP : 6760032411, REGON :  350123496,  e- mail sklep@semisun.pl

          Konto bankowe: PKO BP SA - 57 1020 2892 0000 5302 0113 8353

         ________________

         3.  Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, złożone za pomocą

              formularza dostępnego na stronie internetowej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na

              odległość za pośrednictwem Sklepu  internetowego.

         4.  Klient ( Kupujący ) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18-ty rok życia, osoba prawna oraz jednostka

              organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów

              w Sklepie internetowym.

         5. Towar -  rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

         6. Umowa Sprzedaży -  umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana między  

             Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

            § 2  Zasady ogólne

         1.  Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość,

              pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

         2.  Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

              Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem

              i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

         3.  Sklep prowadzi sprzedaż osłon okiennych na miarę, wyłącznie na terenie Polski, realizując zamówienia złożone przez

              Klienta zamieszkałego lub mającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

            § 3 Składanie i realizacja zamówienia.

         1. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na witrynie: www.semisun.pl

             zwanego dalej Formularzem.

         2. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia rozpatrywane są

             w dni robocze wg chronologicznej kolejności ich złożenia.

         3.  Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych

              Klienta, w tym dokładnego adresu, na który towar ma być wysłany oraz  numeru telefonu  i adres e-mail. Jedynie

              podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia. Klient odpowiada za szkody poniesione

              przez Sprzedającego na skutek podania przez Klienta nieprawidłowych danych.

          4. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli

              kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

          5. Towar wykonywany jest na podstawie wymiarów podanych przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za ich

              prawidłowość.

          6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi

              w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Cena towaru wykonanego na miarę zostanie

              wygenerowana w Formularzu po określeniu przez Klienta rodzaju Towaru, w szczególności po podaniu wymiarów.

          7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w Formularzu zamówienia.

          8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie powyższe

              nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

          9. Po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Klienta, otrzyma on na podany adres e-mail Podsumowanie Zamówienia

              ze sklepu potwierdzające przyjęcie Zamówienia, zawierające w szczególności informacje o przedmiocie Zamówienia

              i miejscu dostawy.

 

              § 4 Koszt i termin wysyłki

           1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo

               wypełnionym Formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ja opóźnić.

           2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej.

           3. Do czasu realizacji zamówienia podanego na stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania  środków z tytułu

               zapłaty ceny na rachunku bankowym sklepu ( zwykle 1 - 2 dni robocze ).

           4. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat jest 

               uzależniona od rodzaju transportu.

           5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez firmy kurierskie.

           6. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. 

               W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności

               kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia

               sprawy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko

               i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

           7. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas realizacji zamówienia

                wynosi 3 - 21 dni.

           8. Jeśli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie internetowej Sklepu, Sprzedający skontaktuje się z

               Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić jego wolę realizacji zamówienia.

 

                § 5 Płatności

            1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

            2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić wyłącznie przelewem na konto bankowe Sprzedającego.

            3. Towar zostanie wysłane dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu wpłaty pełnej kwoty ceny za

                zamówiony towar powiększonej o należne koszty wysyłki.

 

                 § 6 Odstąpienie od umowy

            1.  Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn,

                 składając stosowne oświadczenie na piśmie (art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

                 o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

            2.  Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy

                 umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

                 oświadczenia przed jego upływem.

            3.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku zakupu

                towaru wykonywanego na miarę ( art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

                o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

             4.  Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie przysługują, gdy produkt jest dotknięty uszkodzeniami

                   mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

             5.  Zwracany w trybie odstąpienia od umowy Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie, gdy zostanie odesłany w

                  pełni kompletny, w oryginalnym opakowaniu, zaś sam Towar nie będzie uszkodzony i nie będzie nosił śladów

                  używania, ani próby jego montażu.

              6.  W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar Klient odsyła na własny koszt, na adres

                   siedziby firmy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego.

              7.  Do przesyłki zawierającej zwracany towar należy załączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz

                   numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłaconą kwotę ceny.

        

                    § 7 Procedura reklamacji 

              1.  W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności

                   i oczekiwania co do sposobu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych

                   warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

                   należy przesłać na koszt Sklepu i adres firmy.

               2. Uprawnienia reklamacyjne przysługują tylko Klientowi będącemu osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu 

                   niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. w przypadku sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się

                   przepisy art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.

               3.  Przed wysłaniem towaru należy skontaktować się ze Sklepem droga elektroniczną lub telefonicznie. Klient może

                    żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru na

                    nowy, chyba ze naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Sprzedający nie

                    będzie w stanie uczynić zadość powyższym żądaniom, Klient może domagać się stosownego obniżenia ceny albo

                   odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

               4.  Klient traci uprawnienia określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży     

                    konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności

                    towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

                    zawiadomienia przed jego upływem.

               5.  Jeżeli Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, uważa się, że

                    uznał je za uzasadnione.

 

                    § 8  Gwarancja

               1.  Gwarancja na nasze produkty zostaje udzielona na okres 24 miesięcy, liczony od daty wystawienia paragonu lub 

                    faktury sprzedaży.

               2.  Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji

                    do dnia wykonania naprawy.

               3.  Gwarancja nie obejmuje: 

                -   uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

                -   uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu,

                -   zmian lub napraw produktu dokonanych przez osoby inne niż uprawnione przez Gwaranta,

                -   uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu,

                -   uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych ( powódź, pożar, oraz inne klęski żywiołowe ),

                -   przesunięcia wzorów do 2 %.

                -   odkształcenia materiału tzw. łódkowanie,

                -   wyblaknięcia koloru.( Blaknięcie koloru pod wpływem światła jest zjawiskiem naturalnym, wszystkie produkty

                    oraz materiały zostały odpowiednio zabezpieczone poprzez impregnację by maksymalnie wydłużyć żywotność

                    koloru ).

               4.  Warunkiem przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej jest weryfikacja i potwierdzenie istnienia

                    wady fabrycznej produktu przez Gwaranta.

 

                    § 9  Ochrona danych osobowych

               1.  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane 

                    podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

               2.  Każdy Kupujący, który wypełnił Formularz, ma możliwość dostępu w każdym czasie do dotyczących go danych w

                    celu ich weryfikacji i modyfikacji.

 

                    § 10  Postanowienia końcowe

              1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

                   1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

                   praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( DZ. U. 2000 Nr.

                  22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz

                  zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2002 Nr 141, poz 1176 ze zm.)

              2.  Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów sprzedaży 

                   między Sprzedającym a Klientami, rozpatruje Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej

                   zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

             3.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna

                  w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż od momentu udostępnienia na stronie

                  internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję

                 Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 

                Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.07.2021 roku.